Otomiński obszar chronionego krajobrazu

Wpis opublikowano: 30 listopada 2015

Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu leży na terenie Gdańska i gminy Kolbudy. Przeważającą część powierzchni zajmują spiętrzone moreny czołowe, niewielkie fragmenty – moreny denne i sandry. Krajobraz urozmaica jezioro wytopiskowe – Otomińskie, o bogatej linii brzegowej, obfitującej w liczne zatoczki. Otoczenie jeziora porastają lasy bukowe, a tereny podmokłe roślinność zielona z wracającą olchą i sosną.
Teren ten został wydzielony pod ochronę rozporządzeniem Wojewody gdańskiego z 1994 r. ze względu na zwarty kompleks leśny, który wraz z Jeziorem Otomińskim jest miejscem intensywnej turystyki i rekreacji. Powierzchnia obszaru wynosi 20,72 km2.
Północna granica Otomińskiego OchK biegnie od toru kolejowego w Leźnie, około 500 m na północ od skrzyżowania tego toru i drogi Leźno – Kokoszki, skrajem lasu w kierunku południowym, potem na wschód do szosy Złota Karczma – Kowale.
Granica wschodnia zakręca od ww szosy na południowy-zachód i leśną drogą dochodzi do polnej drogi Otomin – Szadółki, dalej otacza kompleks leśny od wschodu i południa biegnąc po jego skraju przez Bąkowo.
Granica południowa biegnie od Bąkowa skrajem lasu przez Kolbudy do strefy krawędziowej doliny rzeki raduni.
Zachodnia granica biegnie na północ krawędzią doliny do Niestępowa , gdzie zakręca na wschód i lokalną drogą Niestępowo – Sulmin dochodzi do zachodniego brzegu lasu. Skrajem lasu granica biegnie do toru kolejowego w Leźnie.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru