Funkcjonowanie LGD

Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)
ogółem w tym VAT2
1 2 3 4
I Funkcjonowanie LGD 1 166 322,32   58 427,82  
II Nabywanie umiejętności i aktywizacja: 342 357,65   61 973,05  
A badania nad obszarem objętym LSR 30 000,00   6 900,00  
B informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 90 892,13   11 934,90  
C szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 27 054,96   6 507,32  
D wydarzenia o charakterze promocyjnym 172 510,56   32 330,83  
E szkolenia lokalnych liderów 21 900,00   4 300,00  
III Razem 1 508 679,97   120 400,87  
2 VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru