O podejściu Leader

LEADER w okresie 2007 – 2013 jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na te lata i realizuje cele osi 4 tego programu. Leader jest podejściem :

§ partnerskim – podejście jest wdrażane przez lokalną grupę działania – lokalne partnerstwo sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego.

§ terytorialnym – obszar, na którym wdrażany jest Leader musi charakteryzować się spójnością geograficzną , gospodarczą, kulturową , przyrodniczą lub historyczną. Daje to szansę rozwoju i bardziej efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów.

§ zintegrowanym – reprezentacja różnych grup interesów służy całej społeczności wiejskiej danego regionu. Lokalna grupa działania opracowuje strategię rozwoju obszaru z różnych dziedzin gospodarki.

§ oddolnym – Leader opiera się na szerokim udziale społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji lokalnej strategii rozwoju, decyzje podejmowane są przy współudziale podmiotów działających na danym terenie.

§ innowacyjnym – Leader daje szansę do tworzenia i testowania nowatorskich metod działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

§ zakładającym lokalny sposób finansowania i zarządzania – LGD ma możliwość samodzielnego dysponowania i zarządzania środkami finansowymi.

§ wspierającym budowanie sieci między LGD – co pozwala na wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3.

Realizacja podejścia Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru