Poznaj region Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej

Nazwa Trzy Krajobrazy

Nazwa Trzy Krajobrazy ma za zadanie ukazywać zróżnicowanie trzech krain geograficznych regionu o odmiennym ukształtowaniu, przyrodzie i zasobach naturalnych.

 


            Żuławy Gdańskie

Żuławy Gdańskie to kraina kojarząca się z sielskimi krajobrazami płaskich jak okiem sięgnąć pól, poprzecinanych malowniczymi wierzbami chylącymi się ku stróżkom wodnym. To właśnie tutaj podziwiać można niespotykane w innych częściach kraju charakterystyczne domy podcieniowe ze ścianami szachulcowymi, w których zamieszkiwali w dawnych wiekach bogaci gospodarze. 

Ciekawostką jest fakt, że ilość słupów w podcieniu świadczyła o zamożności chłopów zwanych wówczas gburami lub sąsiadami. Zachowało się tu też wiele zabytków architektury sakralnej z kopułami charakterystycznymi dla gotyku żuławskiego.

 


           Wysoczyzna 

Pojezierze Kaszubskie to północna część wysoczyzny morenowej, kontrastowy
w stosunku do Żuław region, którego cechami wyróżniającymi są jeziora położone w otoczeniu licznych wzniesień porośniętych przez lasy bukowe i sosnowe.

Rzeźba terenu i zróżnicowanie przyrodnicze to pozostałość po przejściu lądolodów skandynawskich.

Dziś wszystkie te elementy stanowią wielki walor, dzięki czemu świetnie rozwija się tu turystyka.

 


           Przełom rzeki Raduni

Kolejnym wyjątkowym krajobrazem jest okolica jaru rzeki Raduni (zwana też Przełomem Babidolskim) oraz jej dopływu Reknicy. Podlegają one pod chroniony ustawowo obszar Natura 2000. Stoki doliny porośnięte są lasami grądowymi i łęgowymi. Występują tam endemiczne gatunki zarówno flory (jak na przykład roślinność o charakterze podgórskim) i fauny, a rzeka Radunia dzięki swojej charakterystyce stanowi ciekawostkę w skali północnej Polski, ponieważ jest to rzeka o charakterze typowo górskim. Jej źródło znajduje się w jeziorze Raduńskim i to właśnie tam ma swój początek turystyczny szlak spływów kajakowych, jest on zwany szlakiem elektrowni wodnych. Ponadto w Pręgowie i Czapielsku odnaleźć możemy unikalne, zabytkowe i warte odwiedzenia kościoły. W ich niewielkich bryłach skrywają się liczne ciekawostki takie jak freski z XIII wieku odkryte kilka lat temu w Pręgowie.

 

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru