Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

Wpis opublikowano: 30 listopada 2011

OChK Doliny Raduni obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio sąsiadujące tereny leśne i rolne. Został utworzony w celu ochrony przed erozją stromych brzegów rzeki Raduni oraz utrzymania i poprawy czystości jej wody. Część doliny rzeki ma charakter cieku wodnego o cechach podgórskich z licznymi basenami i przełomami z dobrze zachowanym strefowym układem zbiorowisk leśnych. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 3 340 ha, z czego 925 ha mieści się w granicach powiatu gdańskiego. Tereny chronione rozciągają się od wsi Goręczyno na zachodzie do Straszyna i Juszkowa na wschodzie.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru