Rezerwat dolina Kłodawy

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Rezerwat typu leśnego o powierzchni 10,36 ha.
Rezerwat położony jest 200 m na południe od wsi Kleszczewo w kierunku Trąbek Wielkich (Leśnictwo Trąbki). Powierzchnia rezerwatu wynosi 10,26 ha. Obszar rezerwatu obejmuje część doliny rzecznej wraz z jej korytem – długość odcinka rzeki objętego ochroną wynosi 1,6 km.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowej roślinności leśnej przełomowego odcinka Rzeki Kłodawy oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego.
Rezerwat utworzono w 1999 r. Spotkać tu można m.in. kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, żebrowiec górski, kopytnik pospolity, czerniec gronkowy, dzwonek szerokolistny, kokorycz pustą. Flora naczyniowa rezerwatu liczy 216 gatunków i wykazuje niski stopień synantropizacji.
Na terenie rezerwatu znajduje się wiele pomników przyrody. Dolina rzeki wcina się w morenę denną na głębokość 20 m. Rzeka odznacza się wartkim nurtem, nachylenie stoków wynosi od 150 do 450. W dolnym fragmencie rzeki znajdują się starorzecza; w części zachodniej liczne źródliska.

Gatunki objęte ochroną ścisłą:
– kruszczyk szerokolistny
– tojad dzióbaty
– wawrzynek wilczełyko.

Gatunki górskie i podgórskie:
– tojad dzióbaty
– żebrowiec górski
– przetacznik górski
– świerząbek orzęsiony.

Gatunki rzadkie dla regionu:
– dzwonek pokrzywolistny
– łuskiewnik różowy
– perłówka jednokwiatowa
– kokorycz pusta
– rutewka okrągłolistna.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru