Zespół dworsko-parkowy Bielkowo

Wpis opublikowano: 30 listopada 2015

Zespół dworsko-parkowy znajduje się po wschodniej stronie zabudowań wsi Bielkowo i przylega od południa do drogi biegnącej z Lublewa do Bielkówka. Położony jest na płaskim terenie pomiędzy trzema niewielkimi wzniesieniami. Stanowi zwartą grupę zieleni i jest dobrze wyeksponowany w terenie i widoczny zarówno z drogi od strony Lublewa, jak i Bielkówka.
Od południa i wschodu otoczony jest polami i łąkami. Całość założenia komponują dwie części: pierwsza – północna, zbliżona w rzucie do prostokąta z dłuższą osią w kierunku wschód – zachód, zawiera park z dworem (obecnie ruina); druga – południowa część gospodarcza, właściwy folwark, również zbliżona w rzucie do prostokąta, lecz ułożonego dłuższą osią w kierunku północ – południe. Od zachodu przylega do zespołu kolonia mieszkaniowa, kiedyś pracowników folwarku. Północna, parkowa część założenia, komponowana jest pod kątem dworu, usytuowanego przy jego południowej granicy. Do dworu prowadzi od północy, poprzez park, aleja dojazdowa, przylegająca do jego wschodniej elewacji.
W centrum założenia, znajduje się staw i struga biegnąca z północy na południe, tworząca na południu fosę otaczającą wyspę. Struga obsadzona była aleją brzozową. Nadmienić w tym miejscu należy, że strefa ochrony konserwatorskiej nie obejmuje tego fragmentu majątku, tj. alei brzozowej z wyspą). Na zachód od strumienia rozciąga się zachodnia część parku, położona na wzniesionym terenie, rozdzielonym od strumienia skarpą. Skarpa biegnie również wzdłuż północnej granicy parku. Ta część parku posiada swobodną kompozycję z zachowanym w dużej części starodrzewem.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru