rada

II Posiedzenie Rady

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” informuję o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady II Posiedzenia Rady w dniu 21 listopada 2016 r. godz. 16.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.

II Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach  I naboru w zakresie dwóch konkursów:

 1. „ Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”
 2. „Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”

Program II Posiedzenia Rady

w dniu 21 listopada 2016 r. godz. 16.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.

 1. Potwierdzenie obecności Członków Rady poprzez podpisanie listy obecności
 2. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Górską
 3. Część formalna posiedzenia ( deklaracje poufności i  bezstronności, zachowanie  parytetu i kworum, wybór dwóch sekretarzy)
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD ( zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze LGD
 5. Weryfikacja wniosków na podstawie karty oceny wstępnej wniosku w zakresie spełniania warunków określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz karty oceny zgodności z LSR Rada na wniosek Przewodniczącego podejmuje decyzje w sprawie – podjęcie uchwały
 6. Ocena punktowa na podstawie karty oceny operacji wg kryteriów wyboru
 7. Podjęcie decyzji o wyborze / nie wybraniu operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia – podjecie uchwały
 8. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków – podjecie uchwały
 9. Zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania – podjęcie uchwały
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie posiedzenia

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post