rada

IV Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” informuje o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady IV Posiedzenie  Rady w dniu 8 maja 2017 r. od godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.

IV Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów:

Nabór 6/2017

„ Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej,  z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją ”.

Nabór  7/2017

„ Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją ”.

Program IV Posiedzenia Członków Rady LGD „ Trzy Krajobrazy”
w dniu 8 maja 2017 r. od godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.

 1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Górską
 2. Część formalna posiedzenia ( deklarację poufności i  bezstronności, zachowanie   parytetu  i kworum, wybór dwóch sekretarzy)
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD
 4. Procedura oceny wniosku ( nabór 6/2017, 7/2017 ) rozpatrywanie według numeracji naborów i kolejności złożenia wniosków w biurze LGD) :
  • weryfikacja wniosku w zakresie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu  naboru o przyznanie pomocy – podjecie uchwały,
  • ocena punktowa na podstawie karty oceny operacji wg kryteriów wyboru,
  • podjęcie decyzji o wyborze / nie wybraniu operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia – podjecie uchwały.
 5. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków – podjecie uchwały.
 6. Zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania – podjęcie uchwały.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post