aktywizacyjne

Konsultacje społeczne – zmiany w Regulaminie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów dotyczących aktualizacji LSR, zapraszamy mieszkańców gmin powiatu gdańskiego (bez gminy Przywidz) do konsultacji społecznych.

W związku z wysoką oceną realizacji LSR, LGD „Trzy Krajobrazy” otrzymało dodatkowe środki finansowe.
Te dodatkowe środki zostaną przeznaczone w 50 % na rozwój działalności gospodarczej, pozostałe 50% na działania inwestycje dla gmin partnerskich.
W związku z powyższym LGD, w celu poprawy prawidłowości oceny wniosku dotyczącej przyznawania punktów za ochronę środowiska doprecyzowało opis kryterium dotyczącego ochrony środowiska lub klimatu. Planowana treść opisu brzmi: „Kryterium preferuje operacje, które w ramach złożonego wniosku o pomoc uwzględniają inwestycje w ochronę środowiska lub klimatu w zakresie: recyklingu odpadów, odnawialnych źródeł energii (OZE), gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki w ramach operacji związane z realizacją jednego z w/w zakresów są ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Koszty te muszą wynosić minimum 10% wnioskowanej kwoty pomocy. Dokładny opis rzeczowy musi być zawarty w biznesplanie/we wniosku o przyznanie pomocy w opisie zadań. To kryterium wymaga uzasadnienia przez każdego z członków Rady”.

Konsultacje trwają do 12 lutego 2020 roku.

Prosimy o wyrażenie opinii na temat planowanych zmian w postaci ankiety.
Ankieta jest w pełni anonimowa i zajmie Państwu około 30 sekund:)

Wypełnij ankietę tutaj

udostępnij ten post