ARCHIWUM – Informacje podstawowe dla beneficjenta

Celem małych projektów jest poprawa jakości życia oraz większe zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

I. Pomoc mogą otrzymać:

1) osoba fizyczna, która jest:

 1. obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalna strategia rozwoju, zwana dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, o którym mowa, jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć.

albo:

2)  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,

a) jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.

II. Zakresy operacji rekomendowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD „Trzy Krajobrazy”

Przedsięwzięcie planowane w ramach celu głównego 1: Aktywizacja mieszkańców wzmocnienie kapitału społecznego – „Kultura przy miedzy”

 • Organizacja i promocja imprez kulturalnych: przeglądów, wystaw, festynów, festiwali, plenerów artystycznych, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi, warsztatów i szkoleń;
 • Remont  i wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno – kulturalne

Przedsięwzięcie planowane w ramach celu głównego 2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi – Budowanie MARKI „TRZY krajobrazy Ziemi Gdańskiej”

 • Budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej;
 • Tworzenie bazy informacji turystycznej, stron internetowych, folderów oraz innych publikacji dotyczących obszaru objętego strategią;
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • Odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, dostępnych publicznie
 • Inicjowanie powstawania, przetwarzania produktów  opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach celu głównego 3: Poprawa jakości życia „Nowoczesna wieś”

 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla społeczności lokalnej, udostępnianie przestrzeni dyskowej mieszkańcom w celu darmowego prezentowania stworzonych przez nich stron o tematyce zgodnej z celami działania LGD;
 • Zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej;
 • Organizacja innowacyjnych wydarzeń prozdrowotnych*

* dotyczy tylko konkursów tematycznych w zakresie działań prozdrowotnych, np.: organizacja warsztatów, szkoleń, wydarzeń, służących poprawie zdrowia prowadzonych przez profesjonalistów z określonych dziedzin


III. Koszty kwalifikowane

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne.

1. Koszty  ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego:

 1. obejmujące koszty:
  1. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
  2. opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  3. opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
  4. sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
 2. zakupu materiałów lub przedmiotów;
 3. zakupu usług lub robót budowlanych;
 4. najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

2. Pozostałe koszty kwalifikowalne:

 1. wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:
  1. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
  2. udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców,  na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006
 2. podatek od towarów i usług (VAT) tylko w przypadku uzyskania interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Bydgoszczy (wzór wniosku w załącznikach)

– lecz nie więcej niż 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

IV. Podstawowe warunki refundacji

1. Refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta, a wysokość pomocy nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

Całkowity minimalny koszt operacji

Całkowity maksymalny koszt operacji

Maksymalna wysokość pomocy na jeden mały projekt (80 % kosztów kwalifikowalnych)

4 500 zł

100 000 zł

50 000 zł

2. Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt:

 • będzie realizowany w zakresie określonym w LSR (patrz pkt. II.)
 • nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
  1. z Funduszu Kościelnego lub
  2. z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej
 • będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach,

Do rozliczenia operacji niezbędne jest prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000 złotych – należy rozliczać w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000 PLN, z tym, że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” , limit ten wynosi  50 000 PLN na jednego beneficjenta.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru