ARCHIWUM – Informacje podstawowe dla beneficjenta

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji- wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

O pomoc może ubiegać się:

1. osoba fizyczna która:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w zakresie:

– określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty albo
– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy
– zwaną dalej „działalnością gospodarczą”,

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,
 • w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”.

2. osoba prawna, jeżeli:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
 • jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdują się:

w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

3. wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:

 • warunki, o których mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, są spełnione w odniesieniu do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej;
 •  każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
 • siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdują się w miejscowości, o której mowa w § 5

4. spółka prawa handlowego nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli: 

 •  wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;

Szczegółowe informacje odnośnie podmiotów ubiegających się o pomoc znajdują się w rozporządzeniach na stronie (http://www.arimr.gov.pl/?id=1464)

Zakresy operacji w ramach LSR

Przedsięwzięcie planowane w ramach celu głównego 2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi Budowanie MARKI „TRZY krajobrazy Ziemi Gdańskiej

 • Działalność usługowa związana z rekreacją i turystyką;
 • Wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych I świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwach rolnych.
 • Sprzedaż i wytwarzanie lokalnych produktów;
 • Działalność usługowa związana z rekreacją i turystyką.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach celu głównego 3: Poprawa jakości życia „Nowoczesna wieś”

 • Tworzenie portalu regionalnego
 • Doradztwo w zakresie innowacyjności, podstawowe usługi dla ludności
 • Działalność usługowa związana ze zdrowiem *

* dotyczy tylko konkursów tematycznych w zakresie działań prozdrowotnych, np.: dietetyka, rehabilitacja, zajęcia profilaktyczne itp.


Koszty kwalifikowalne

I. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 3. zagospodarowania terenu;
 4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
  1. trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
  2. równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
 7. rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

II. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, zalicza się koszty:

 1. transportu do miejsca realizacji operacji:
  1. materiałów służących realizacji operacji,
  2. maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
 2. montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

III. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty:

 1. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  1. kosztorysów,
  2. projektów architektonicznych lub budowlanych,
  3. ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
  4. dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
  5. wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
  6. projektów technologicznych,
 2. opłat za patenty lub licencje,
 3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi

– w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych.

IV. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

 1. podatku od towarów i usług (VAT);
 2. nabycia nieruchomości;
 3. nabycia rzeczy używanych.

Koszt uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione: 

 1. od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.;
 2. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.

Podstawowe warunki refundacji

Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta

 • Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł, z tym że:
 1. 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
 2. 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
 3. 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

Pomoc może być przyznana na operację:

 1. spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
 2. która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
 3. obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:
  1. określonym w załączniku nr 1 (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/delegowane/MIKRO_2011/Mikro_17_07_2008.pdf) do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc,
  2. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 4. która będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;
 5. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, z wyraźnym zaznaczeniem tych dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy:

 1. Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (do pobrania ze strony ARIMR lub dostępnym bezpośrednio w oddziale ARIMR w Pruszczu Gdańskim , ul. Sikorskiego 2a, Tel. 58682 28 45, 58692 80 01 /02)
 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
 3. Ekonomiczny Plan Operacji
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
 5. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (…)
 6. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de mini mis
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej
 8. Wzór gwarancji
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru