ARCHIWUM – Informacje podstawowe dla beneficjenta

Odnowa i rozwój wsi ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc:

Pomoc finansową może uzyskać osoba prawna:

 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • kościoł lub inny związek wyznaniowy,
 •  organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Zakresy operacji w ramach LSR

Przedsięwzięcie planowane w ramach celu głównego 1: Aktywizacja mieszkańców wzmocnienie kapitału społecznego „Kultura przy miedzy”

 • Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie świetlic , miejsc spotkań, placów parkingowych, placów zabaw służących do użytku publicznego

Przedsięwzięcie planowane w ramach celu głównego 2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi Budowanie MARKI „TRZY krajobrazy Ziemi Gdańskiej

 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie infrastruktury turystycznej;
 • Odnawianie elewacji zewnętrznych lub dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
 • Budowa, przebudowa lub remont obiektów rekreacyjno-sportowych, szlaków turystycznych;
 • Zagospodarowanie miejsc służących do rekreacji (parków, skwerów, terenów zielonych, targowisk wystawienniczych);

Przedsięwzięcie realizowane w ramach celu głównego 3: Poprawa jakości życia „Nowoczesna wieś”

 • budowa , rozbudowa i remont  ścieżek pieszo-rowerowych lub pieszych
 • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie „przystanków zdrowia” *
* dotyczy tylko konkursów tematycznych w zakresie działań prozdrowotnych, np.: parki fitness na wolnym powietrzu, jak i w ośrodkach, świetlicach lub innych obiektach

Podstawowe warunki refundacji

 • Pomoc finansowa może być przyznana jeśli projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców).
 • Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości oraz projekt nie ma charakteru komercyjnego.
 • Pomoc finansowa może być przyznana również w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu.
 • Jeśli organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, projekt składany przez instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego została zaakceptowana przez tę jednostkę w takim przypadku pomoc również może być przyznana.
 • Pomoc finansowa na formę refundacji części kosztów kwalifikowalncyh projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.
 • Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru