OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2018

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Ogłoszenie nr 12/2018

Lokalna Grupa  Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

(w ramach §2 ust. 1. pkt. 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków: Całkowity limit – 100 000,00  PLN

 Maksymalna kwota wsparcia: 100 000,00 PLN

Forma wsparcia: Premia – ryczałt

Termin składania wniosków: 15 października 2018 r. – 30 października 2018 r.

Rodzaj beneficjenta:

Osoby fizyczne ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, tj. osoby do 26 roku życia, niepełnosprawne, osoby 50 +, chcące założyć działalność gospodarczą

Tryb składania wniosków:

Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
  3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  4. podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, tj. osoby do 26 roku życia, niepełnosprawne, osoby 50 +. ; chcącą założyć działalność gospodarczą
  5. złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
  6. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  7. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 10 punktów. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2018/10/zał.-nr-1-Kryteria-wyboru-12-2018.pdf
  • LSR, procedury wyboru operacji (Regulamin Rady LGD) dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – trzykrajobrazy.pl
1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Pobierz
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: Pobierz
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru: Pobierz

udostępnij ten post