OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny naboru wniosków


Treść ogłoszenia archiwalnego:

OGŁOSZENIE NR 2/2016

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: „Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”
( w ramach §2 ust. 1, pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków:
Całkowity limit –  312 000,00 PLN
Wkład EFRROW – 198 525,60 PLN

Forma wsparcia:
Refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji – wkład EFRROW

Termin składania wniosków:
17 październik 2016 r. – 31 październik 2016 r.

Rodzaj beneficjenta:
Jednostki sektora finansów publicznych

Tryb składania wniosków:
Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarzy w formie papierowej wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. z wyjątkiem środy w godzinach 9.00 – 17.00

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • podmiot ubiegający się o wsparcie jest jednostką sektora finansów publicznych;
  • złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 4. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 35 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
 • LSR, procedury wyboru operacji
  znajdują się w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl  lub telefonicznie: 0 666 350 070, (58) 306 33 55.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post