OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny naboru wniosków


Treść ogłoszenia archiwalnego:

OGŁOSZENIE NR 4/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY:  Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją ”
(w ramach zakresu o którym mowa w  §2 ust. 1. pkt. 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków w konkursie:
300 000,00 PLN

Kwota wsparcia:
100 000,00 PLN

Forma wsparcia :
PREMIA – RYCZAŁT

Termin składania wniosków:
16.01.2017 r. – 31.01.2017 r.

Rodzaj beneficjenta:
Osoby fizyczne ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych:

 1. Młodzież do 26 roku życia
 2. Osoby niepełnosprawne
 3. Osoby po 50 roku życia

Tryb składania wniosków:
Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarzy w formie papierowej wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. z wyjątkiem środy w godzinach 9.00 – 17.00

Warunki wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR  Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”
  • utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat średnioroczny
  • złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 4. Zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Uzyskanie, co najmniej minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 10 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
 • LSR, procedury wyboru operacji

znajdują się w biurze oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl  lub telefonicznie: 0 666 350 070, (58) 306 33 55.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post