Ogłoszenie o naborze nr 22/2020

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny:

Protokół z XIV Posiedzenia Rady LGD
Lista operacji zgodnych z LSR 22/2020
Lista operacji wybranych do finansowania 22/2020
Lista operacji niewybranych do finansowania 22/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2020

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy.

ZAKRES TEMATYCZNY:  „ Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”     ( w ramach  §2 ust. 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków na nabór w EURO:
Całkowity limit na nabór: 297 610,58 €

Limit dostępnych środków na nabór w PLN:  przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł:
Całkowity limit na nabór:: 1 190 442,32 zł

Forma wsparcia:
Refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji – wkład EFRROW

Maksymalna kwota wsparcia: 198 407,05 zł

Termin składania wniosków:
30 wrzesień 2020 r. –13 październik 2020 r.

Rodzaj beneficjenta:
Jednostki sektora finansów publicznych

Tryb składania wniosków:

Wniosek w formie elektronicznej (1 płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 4. podmiot ubiegający się o wsparcie jest jednostką sektora finansów publicznych;
 5. złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, tj. raportu z badań społecznych wraz z wnioskami i rekomendacjami uzasadniającymi realizację operacji.
 6. Zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Uzyskanie, co najmniej minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 20 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: RODO, wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • LSR, procedury wyboru operacji (Regulamin Rady LGD)

dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl lub telefonicznie: (58) 306 33 55; 666 350 070

udostępnij ten post