Ogłoszenie o naborze nr 23/2021

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny wniosków:

Protokół z XV Posiedzenia Rady LGD
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania
Lista operacji niewybranych do finansowania

OGŁOSZENIE NR 23/2021

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy.

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.” ( w ramach §2 ust. 1. pkt. 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków:
Całkowity limit – 324 951,14  EURO

Limit dostępnych środków na nabór w PLN:  w przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł:
Całkowity limit na nabór: 1 299 804,56 zł

Forma wsparcia:
PREMIA – RYCZAŁT

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000 PLN

Termin składania wniosków:
30 listopad 2021 r. – 13  grudzień 2021 r.

Rodzaj beneficjenta:
Osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą, w tym osoby bezrobotne wykluczone z rynku pracy

Tryb składania wniosków:
Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru
 4. podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną chcącą założyć działalność gospodarczą, w tym osobą bezrobotną wykluczoną z rynku pracy
 5. złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 6. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 15 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • LSR, procedury wyboru operacji (Regulamin Rady LGD)

dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl lub telefonicznie: (58) 306 33 55.

udostępnij ten post