OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 14/2018

Wpis opublikowano: 1 października 2018

Unia EuropejskaProgram LEADERLokalna Grupa Działania Trzy KrajobrazyDepartament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OGŁOSZENIE NR 14/2018

Lokalna Grupa  Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu

(w ramach §2 ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków: Całkowity limit – 61 740,00 PLN

 Maksymalna kwota wsparcia : 61 740,00 PLN

 Forma wsparcia: Refundacja  kosztów kwalifikowanych operacji do 100%

Termin składania wniosków: 15 października 2018 r. – 30 październik 2018 r.

Rodzaj beneficjenta:

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) z wyłączeniem organizacji pozarządowych, będących jednostkami sektora finansów publicznych

 Tryb składania wniosków:

Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 4. podmiot ubiegający się o wsparcie jest organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem, w tym jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) z wyłączeniem organizacji pozarządowych, będących jednostkami sektora finansów publicznych;
 5. złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 6. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 30 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2018/10/zał.-nr-1-Kryteria-wyboru-14-2018.pdf
 • LSR, procedury wyboru operacji (Regulamin Rady LGD) dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – trzykrajobrazy.pl

 Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – POBIERZ
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – POBIERZ
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru – POBIERZ

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl  lub telefonicznie: (58) 306 33 55.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański; Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

 

POBIERZ całe ogłoszenie o naborze nr 14/2018 – pdf

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru