nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2019

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 15/2019

Protokół z XII Posiedzenia Rady
Lista zgodnych z LSR nabór 15-2019
Lista operacji wybranych do finansowania nabór 15-2019

Lista operacji niewybranych do finansowania 15/2019


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2019

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.” ( w ramach §2 ust. 1. pkt. 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków:

Całkowity limit – 300 000,00 PLN

Forma wsparcia:

PREMIA – RYCZAŁT

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000 PLN

Termin składania wniosków:

08 kwiecień 2019 r.-23 kwiecień 2019 r.

Rodzaj beneficjenta:

Osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą, w tym osoby bezrobotne wykluczone z rynku pracy

Tryb składania wniosków:

Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 4. podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną chcącą założyć działalność gospodarczą, w tym osobą bezrobotną wykluczoną z rynku pracy
 5. złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 6. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 15 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium: https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2018/09/Kryteria-tworzenie-z-wylaczeniem-032017.pdf
 • LSR, procedury wyboru operacji (Regulamin Rady LGD)

dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl lub telefonicznie: (58) 306 33 55.

udostępnij ten post

Share on facebook
Share on print
Share on email