OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2019

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 18/2019

Protokół z XII Posiedzenia Rady
Lista operacji zgodnych z LSR nabór 18-2019
Lista operacji wybranych do finansowania nabór 18-2019


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej, wykorzystujące: istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań (w ramach §2 ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków:

Całkowity limit – 260 000,00 PLN

 

Maksymalna kwota wsparcia :

52 000,00 PLN

 

Forma wsparcia:

Refundacja  kosztów kwalifikowanych operacji do 100%

Termin składania wniosków:

08 kwiecień 2019 – 23 kwiecień 2019

 

Rodzaj beneficjenta:

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) z wyłączeniem organizacji pozarządowych, będących jednostkami sektora finansów publicznych

Tryb składania wniosków:

Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
  3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  4. podmiot ubiegający się o wsparcie jest organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem, w tym jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) z wyłączeniem organizacji pozarządowych, będących jednostkami sektora finansów publicznych;
  5. złożenie obligatoryjnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
  6. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  7. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 52 punkty.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

 

Załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
  2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
  3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl  lub telefonicznie: (58) 306 33 55.

udostępnij ten post