OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny naboru wniosków

Treść ogłoszenia archiwalnego:

OGŁOSZENIE NR 6/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją” ( w ramach zakresu o którym mowa w  §2  ust. 1. pkt. 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków w konkursie:
1 625 000,00 PLN

Maksymalna kwota  dofinansowania:
203 125,00 PLN

Forma wsparcia:
REFUNDACJA   – 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Termin składania wniosków:
20.03.2017 r. – 04.04.2017 r.

Rodzaj beneficjenta:
Podmioty prowadzące działalność ( zgodnie z § 3 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z dnia 24 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Tryb składania wniosków:
Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej sporządzone  na aktualnych  formularzach udostępnionych  przez LGD  wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. z wyjątkiem środy w godzinach 9.00 – 17.00.

Warunki wsparcia:

  1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
  3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
    • utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat średnioroczny
  4. Zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Uzyskanie, co najmniej minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 20 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  • LSR, procedury wyboru operacji

znajdują się w biurze oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl  lub telefonicznie: 0 666 350 070, (58) 306 33 55.

udostępnij ten post