OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2017

flaga-ue
Leader
logo-trzykrajobrazy
prow-bez-bg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Wyniki oceny naboru wniosków


Treść ogłoszenia archiwalnego:

OGŁOSZENIE NR 7/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją” ( w ramach zakresu o którym mowa w  §2  ust. 1. pkt. 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków w konkursie:
450 000,00 PLN

Maksymalna kwota  dofinansowania:
150 000,00 PLN

Forma wsparcia:
REFUNDACJA   – 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Termin składania wniosków:
20.03.2017 r. – 04.04.2017 r.

Rodzaj beneficjenta:
Podmioty prowadzące działalność ( zgodnie z § 3 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z dnia 24 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Tryb składania wniosków:
Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej sporządzone na aktualnych  formularzach udostępnionych przez LGD  wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
 Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. z wyjątkiem środy w godzinach 9.00 – 17.00.

Warunki wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat średnioroczny
 4. Zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Uzyskanie, co najmniej minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 20 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia,
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • LSR, procedury wyboru operacji

znajdują się w biurze oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl  lub telefonicznie: 0 666 350 070, (58) 306 33 55.

udostępnij ten post