rada

Posiedzenie Członków Rady LGD „Trzy Krajobrazy” w sprawie oceny wniosków

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Przewodnicząca Rady LGD w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia LGD  oraz z Biurem LGD zwołuję IX Posiedzenie Rady, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 9.00, w biurze LGD przy ul. Szkolnej 5, Lędowo, 83-021 Wiślina.

Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naborów 8/2017, 9/2017, 10/2017

Program IX Posiedzenia Członków Rady LGD „ Trzy Krajobrazy”

w dniu 7 grudnia 2017 r. od godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.

 1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Górską
 2. Część formalna posiedzenia (zachowanie kworum, wybór dwóch sekretarzy, deklaracje poufności i  bezstronności)
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD
 4. Procedura oceny wniosku ( nabór 3K/8/2017, 3K/9/2017, 3K/10/2017) rozpatrywanie według numeracji naborów i kolejności złożenia wniosków w biurze LGD):
 5. weryfikacja wniosku w zakresie zgodności z LSR– ustalenie parytetu, podjęcie uchwał,
 6. ocena punktowa na podstawie karty oceny operacji wg kryteriów wyboru,
 7. podjęcie decyzji o wyborze / nie wybraniu operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia – ustalenie parytetu, podjęcie uchwał.
 8. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków – podjęcie uchwały.
 9. Zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania – podjęcie uchwały.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post