logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Rozwój działalności – informacje ogólne

Skąd mamy środki?

Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

LGD “Trzy Krajobrazy” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach podejścia LEADER 2014-2020, w której zdiagnozowane zostały potrzeby i problemy obszaru. Działania określone w LSR mają na celu zaspokojenie tych potrzeb i mają przyczynić się do rozwiązania problemów.

Działania LGD “Trzy Krajobrazy”

Do celów Lokalnej Strategi Rozwoju należą rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wpływający na wzrost poziomu ekonomicznego obszaru i sprzyjający włączeniu społecznemu oraz obszar LGD atrakcyjny turystycznie. By te cele realizować podejmujemy się min. operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wyróżniamy dwa rodzaje rozwoju działalności:

 • “rozwój zwykły” – operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją 
 • “rozwój turystyczny” – operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej  na usługi związane z turystyką lub rekreacją – środki zostały wyczerpane 

Dla kogo?

O wparcie może ubiegać się podmiot będący:

 1. Osobą fizyczną, która:
  • Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • Jest pełnoletnia,
  • Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 
 4. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. a powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta w okresie trwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014- 2020 wynosi  300 000 PLN netto, maksymalny poziom dofinansowania 70%

Minimalna wysokość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000 PLN.

Wysokość wsparcia, które wnioskodawca może otrzymać poprzez LGD “Trzy Krajobrazy”, jest określana każdorazowo przy ogłaszaniu naboru.

Przykład: 300 000 PLN – refundacja kosztów (70 % całkowitych kosztów netto projektu)

129 000 PLN – wkład własny ( 30% kosztów netto projektu)

429 000 PLN – całkowity koszt projektu netto

98 670 PLN – podatek VAT do odzyskania z Urzędu Skarbowego w przypadku przedsiębiorcy płatnika podatku VAT

527 670 PLN – całkowity koszt projektu brutto

Zasady

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy, atesty, ekspertyzy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia (nie dotyczy eksponatów)

6) Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne

7) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

Podstawowym warunkiem jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;

2) Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność

3) Operacja zakłada utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

4) Utrzymanie miejsca pracy o którym mowa w pkt. 2. przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

5) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie utworzenia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”);

6) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego – w przypadku PKD produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

 1. nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
 2. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 3. projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,
 6. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 7. beneficjent wykaże, że:
  • posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
  • posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
  • prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.
 8. beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty wsparcia w 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność.

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:

 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. Górnictwo i wydobywanie;
 3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie;
 4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
 8. Produkcja metali;
 9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 10. Transport lotniczy i kolejowy i gospodarka magazynowa

udostępnij ten post