logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Tworzenie działalności – informacje ogólne

Skąd mamy środki?

Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

LGD “Trzy Krajobrazy” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach podejścia LEADER 2014-2020, w której zdiagnozowane zostały potrzeby i problemy obszaru. Działania określone w LSR mają na celu zaspokojenie tych potrzeb i mają przyczynić się do rozwiązania problemów.

Działania LGD “Trzy Krajobrazy”

Do celów Lokalnej Strategi Rozwoju należą rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wpływający na wzrost poziomu ekonomicznego obszaru i sprzyjający włączeniu społecznemu oraz obszar LGD atrakcyjny turystycznie. By te cele realizować podejmujemy się min. operacji związanych z utworzeniem działalności gospodarczej. Wyróżniamy trzy rodzaje tworzenie działalności:

 • “tworzenie zwykłe” – operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją – środki zostały wyczerpane
 • “tworzenie defaworyzowane” – operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych (osoby do 26 roku życia, niepełnosprawni, osoby 50+) z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją  – środki zostały wyczerpane
 • “tworzenie turystyczne” – operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej  na usługi związane z turystyką lub rekreacją – środki zostały wyczerpane

Dla kogo?

Wsparcie może otrzymać osoba fizyczna, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy wiejskie: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Suchy Dąb)

Kwota wsparcia

Wsparcie ma formę PREMII – ryczałtu na kwotę 100 000 PLN zł netto:

80 000 PLN po podpisaniu umowy – I transza

20 000 PLN po zrealizowaniu biznesplanu – II transza ( płatność ostateczna )

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy, beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy; 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej kosztów kwalifikowanych nie określa się.

Zasady

Podstawowy warunek: utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

Ten warunek nie dotyczy przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (samozatrudnienie).

Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się jej o przyznanie:

 1. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 2. W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
 3. Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

 1. nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
 2. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 3. projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

 Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:

 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. Górnictwo i wydobywanie;
 3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie;
 4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
 8. Produkcja metali;
 9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 10. Transport kolejowy i lotniczy i gospodarka magazynowa.

Lokalne kryteria wyboru operacji przez LGD

udostępnij ten post

Share on facebook
Share on print
Share on email