logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Tworzenie działalności – informacje ogólne

Skąd mamy środki?

Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

LGD “Trzy Krajobrazy” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach podejścia LEADER 2014-2020, w której zdiagnozowane zostały potrzeby i problemy obszaru. Działania określone w LSR mają na celu zaspokojenie tych potrzeb i mają przyczynić się do rozwiązania problemów.

Działania LGD “Trzy Krajobrazy”

Do celów Lokalnej Strategi Rozwoju należą rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wpływający na wzrost poziomu ekonomicznego obszaru i sprzyjający włączeniu społecznemu oraz obszar LGD atrakcyjny turystycznie. By te cele realizować podejmujemy się min. operacji związanych z utworzeniem działalności gospodarczej. Wyróżniamy trzy rodzaje tworzenie działalności:

 • “tworzenie zwykłe” – operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją – planowany nabór IV kwartał 2021
 • “tworzenie defaworyzowane” – operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych (osoby do 26 roku życia, niepełnosprawni, osoby 50+) z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją  – środki zostały wyczerpane
 • “tworzenie turystyczne” – operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej  na usługi związane z turystyką lub rekreacją – środki zostały wyczerpane

Dla kogo?

Wsparcie może otrzymać osoba fizyczna, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy wiejskie: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Suchy Dąb) – potwierdzone zaświadczeniem z urzędu z jednej z w/w gminy o zameldowaniu stałym lub czasowym – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)

Kwota wsparcia

Wsparcie ma formę PREMII – ryczałtu na kwotę 100 000 PLN zł netto:

80 000 PLN po podpisaniu umowy – I transza

20 000 PLN po zrealizowaniu biznesplanu – II transza ( płatność ostateczna )

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy, beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy.

Wniosek o płatność drugiej transzy składa się po spełnieniu warunków określonych w umowie o przyznanie pomocy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zasady

Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawane, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie:

 1. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 2. W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców – i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
 3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz:
  zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
  utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę
 4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ( pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich lub pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
 5. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

  a) mieszczą się w niżej wymienionym katalogu i które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.:

  – ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

  – zakupu robót budowlanych lub usług,

  – zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

  – najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

  – zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

  – zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

  – zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

  –  podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy beneficjent deklaruje w biznesplanie, że nie będzie watowcem,

  b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

 6. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

 7. Wnioskodawca ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce

 Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:

 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. Górnictwo i wydobywanie;
 3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 8. Produkcja metali;
 9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 10. Transport kolejowy i lotniczy i gospodarka magazynowa.

  Proszę zwrócić szczególną uwagę na udokumentowanie spełniania poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru, na poszczególny zakres operacji, zamieszczonych poniżej. Planowany nabór wniosków będzie dotyczył tylko i wyłącznie zakresu nr 3.

Lokalne kryteria wyboru operacji przez LGD

udostępnij ten post