rada

XI Posiedzenie Członków Rady LGD w sprawie oceny wniosków

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Przewodnicząca Rady LGD w porozumieniu z Zarządem LGD oraz z Biurem LGD zwołuje XI Posiedzenie Rady, które odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 9.00, w biurze LGD przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański.
 
Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naborów 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018.
 
Plan posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Górską
 2. Część formalna posiedzenia (zachowanie kworum, wybór dwóch sekretarzy, deklaracje
  poufności i  bezstronności)
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów
  przeprowadzonych przez LGD
 4. Procedura oceny wniosku ( nabór 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018) rozpatrywanie
  według numeracji naborów i kolejności złożenia wniosków w biurze LGD):
  • weryfikacja wniosku w zakresie zgodności z LSR– ustalenie parytetu, podjęcie
   uchwał,
  • ocena punktowa na podstawie karty oceny operacji wg kryteriów wyboru,
  • podjęcie decyzji o wyborze / nie wybraniu operacji do finansowania oraz ustalenie
   kwoty wsparcia – ustalenie parytetu, podjęcie uchwał.
 5. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji
  mieszczących się w limicie środków – podjęcie uchwały.
 6. Zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania – podjęcie uchwały.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

udostępnij ten post