rada

XII Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Przewodnicząca Rady LGD w porozumieniu z Zarządem LGD oraz z Biurem LGD zwołuje XII Posiedzenie Rady, które odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 9.00, w biurze LGD przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański.
Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naborów 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019.
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady LGD
 2. Szkolenie Członków Rady w zakresie procedur, ustalania kwoty wsparcia
 3. Część formalna posiedzenia (zachowanie kworum, wybór dwóch sekretarzy, deklaracje poufności i  bezstronności)
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD
 5. Procedura oceny wniosku ( nabór 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019) rozpatrywanie według numeracji naborów i kolejności złożenia wniosków w biurze LGD):
 6. weryfikacja wniosku w zakresie zgodności z LSR– ustalenie parytetu, podjęcie uchwał,
 7. ocena punktowa na podstawie kart ocen operacji wg kryteriów wyboru,
 8. podjęcie decyzji o wyborze / nie wybraniu operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia – ustalenie parytetu, podjęcie uchwał.
 9. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków – podjęcie uchwały.
 10. Zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania – podjęcie uchwały.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

udostępnij ten post