aktywizacyjne

Zaproszenie do składania ofert

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:
Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych (m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Beneficjent:
Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy ”
Ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 604-00-54-488

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest operacja polegająca na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych (m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu w ilości 100 godzin zegarowych . Szkolenie lokalnych animatorów  kierowane do osób z obszaru działania LGD „ Trzy Krajobrazy ” zainteresowanych animacją społeczności lokalnej w obiektach publicznych.

2.Uprawnione do złożenia oferty są:
– stowarzyszenia
– fundacje
– firmy
– osoby fizyczne ( umowa o dzieło )

3. Wysokość środków na realizacje przedsięwzięcia:
Przewidywalna wysokość środków w budżecie LGD „ Trzy Krajobrazy ” na realizacje przedsięwzięcia objętego niniejszym konkursem wynosi 30 000 PLN ( brutto ).

4. Termin realizacji zamówienia:
II połowa 2017 r. / I połowa 2018 r.

5. Miejsce realizacji zamówienia:
Obszar działania LGD „Trzy Krajobrazy ”( 6 Gmin Powiatu Gdańskiego bez Gminy Przywidz) – ogólnodostępne obiekty publiczne, gminne obiekty rekreacyjne.

Zleceniodawca oferuje pomoc w kontaktach przy ustalaniu lokalizacji do przeprowadzenia zajęć z właścicielami obiektów publicznych oraz z gminnymi obiektami rekreacyjnymi.

6.Obowiązki wykonawcy:
– przygotowanie programu wraz z  tematyką zajęć uwzględniający cel przedsięwzięcia
– prowadzenie zajęć zgodnie z zaakceptowanym programem i tematyką
-przygotowanie wszelkich materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia  zajęć
– przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu zakończonego uzyskaniem  certyfikatu.

7. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
a) Wykonawca przedstawi w ofercie program zajęć, tematykę oraz organizacje przedsięwzięcia  (łącznie można zdobyć 40 punktów)

b) Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty potwierdzające kompetencje i profesjonalizm osób prowadzących zajęcia (łącznie można zdobyć 30 punktów).

c) Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie oraz cenę w podziale na zakres zadania określony w pkt. 1 niniejszego Zapytania. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
C = Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert
Cena oferowana badanej oferty x 100% przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku
(łącznie można zdobyć 30 punktów )
Łączna ilość punktów za wszystkie kryteria: 100 punktów

8.Wymagane dokumenty:
– CV
– rekomendacje lub referencje
– potwierdzenie zrealizowania co najmniej 2 projektów o podobnym charakterze

9.Ofertę należy przesyłać na adres :
Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy”
Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina
lub
złożyć osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.  z wyjątkiem środy w godzinach 9.00 – 17.00
lub
przesłać e-mailowo na adres: biuro@trzykrajobrazy.pl

10.Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

  1. Pan Roman Grzyb – Dyrektor Biura LGD „Trzy Krajobrazy” – 666-350-070
  2. Pani Emilia Grzyb – Prezes Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” – 666-340-070

11.Termin składania ofert upływa w dniu 20-04-2017 r. o godzinie 16.00
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po  wyżej podanym terminie zostaną odrzucone.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celi zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiającego, zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post