Zwyczajne Walne Zebranie Członków – 14.06.2018 r. – sprawozdanie

Wpis opublikowano: 18 czerwca 2018

Dnia 14 czerwca 2018 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” Pani Emilia Grzyb o godzinie 14.45. Liczba Członków LGD: 55, obecnych na Zebraniu: 22 Członków.  Z uwagi na brak kworum, potrzebnego do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Prezesa LGD, termin kolejnego Walnego Zebrania Członków wyznaczono na godzinę 15.00.

W przerwie na zebranie przybyło 4 Członków. Zebranie zostało otwarte o godz. 15.00 przez Prezes LGD Emilię Grzyb. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono kandydata Emilię Grzyb. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków jednogłośnie wybrana została Pani Emilia Grzyb.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła sprawozdanie z działalności LGD „Trzy Krajobrazy” za rok 2017. Następnie oddała głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Teodozji Skibie, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017. Omówiła bilans, rachunek wyników za 2017 r. oraz informację dodatkową.  Pani Teodozja Skiba wystąpiła z wnioskami do Walnego Zebrania o zatwierdzenie bilansu, rachunku wyników za 2017 r. oraz informacji dodatkowej.

Jednogłośnie zostały przyjęte uchwały ws. zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za rok 2017, ws. propozycji pokrycia straty za rok 2017 przychodami z lat następnych oraz ws. udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2017 r. 

Następnie odbyły się wybory Prezesa LGD, Zarządu, Rady LGD i Komisji rewizyjnej. 

Poniżej przedstawiamy osoby wybrane w trakcie zebrania. 

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Emilia Grzyb – Prezes
 2. Halina Wrocławska – Wice Prezes Zarządu
 3. Magda Woźniak – Członek Zarządu
 4. Iwona Dwojak – Członek Zarządu
 5. Ewa Knut – Członek Zarządu
 6. Danuta Janina Czerwińska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Skiba Teodozja – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Izabela Radzymirska – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Grażyna Badora – Członek Komisji Rewizyjnej

Rada LGD:

 1. Olga Laskowska – sektor publiczny
 2. Katarzyna Górska – sektor publiczny
 3. Bożena Daszewska- sektor gospodarczy
 4. Zdzisław Gurda – sektor gospodarczy
 5. Jolanta Lipińska – sektor społeczny
 6. Urszula Kuffel-Otlewska – sektor społeczny
 7. Andrzej Chmielewski – sektor społeczny
 8. Paweł Jaworski – sektor gospodarczy
 9. Anna Staniewicz – sektor mieszkańcy

W trakcie wyborów do Rady LGD nie zgłoszono żadnego kandydata z gminy Trąbki Wielkie. Przez to wybrany skład Rady LGD nie spełniał kryteriów określonych w Regulaminie Rady. Zadecydowano by zorganizować Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym  mają się odbyć wybory uzupełniające. 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru