logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Jednostki sektora finansów publicznych – informacje ogólne

Skąd mamy środki?

Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

LGD “Trzy Krajobrazy” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach podejścia LEADER 2014-2020, w której zdiagnozowane zostały potrzeby i problemy obszaru. Działania określone w LSR mają na celu zaspokojenie tych potrzeb i mają przyczynić się do rozwiązania problemów.

Działania LGD “Trzy Krajobrazy”

Do celów Lokalnej Strategi Rozwoju należą samorealizująca się lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych oraz obszar LGD atrakcyjny turystycznie. Te cele będą realizowane poprzez poniższe działania:

 • Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru – środki zostały wyczerpane
 • Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych – środki zostały wyczerpane

Dla kogo?

O wparcie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych.

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta w okresie trwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014- 2020 wynosi  300 000 PLN brutto, maksymalny poziom dofinansowania 100%

Minimalna wysokość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000 PLN.

Wysokość wsparcia, które wnioskodawca może otrzymać poprzez LGD “Trzy Krajobrazy”, jest określana każdorazowo przy ogłaszaniu naboru.

Zasady

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy, atesty, ekspertyzy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia (nie dotyczy eksponatów)

6) Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne

7) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

 1. nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
 2. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 3. projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,
 6. beneficjent wykaże, że:
  • posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
  • posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
  • prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.
 7. beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

Lokalne kryteria wyboru operacji przez LGD

Jeśli masz pytania skontaktuj się z biurem LGD “Trzy Krajobrazy”.

udostępnij ten post