nabory

Ogłoszenie o naborze 26/2023

Wyniki przeprowadzonej procedury oceny:

Protokół z XVII Posiedzenia Rady

Lista operacji zgodnych z LSR 26/2023

Lista operacji wybranych do finansowania 26/2023

Lista operacji niewybranych do finansowania 26/2023

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” (w ramach §2 ust. 1. pkt. 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Limit dostępnych środków na nabór w EURO:
Całkowity limit na nabór:  126 508,06 Euro

Limit dostępnych środków na nabór w PLN:  przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł

Całkowity limit na nabór: 506 032,24

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych operacji do 70%

Maksymalna kwota wsparcia:  253 016,12 zł

Termin składania wniosków:
31 maja 2023 r. –15 czerwca 2023 r.

Rodzaj beneficjenta:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (zgodnie z § 3 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi z dnia 24 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo)

Tryb składania wniosków:

Wniosek w formie elektronicznej (1 płyta CD) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 4. wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem)
 5. w ramach operacji zostanie utworzony minimum jeden etat średnioroczny
 6. złożenie obligatoryjnych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 7. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 8. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru, aby projekt mógł być wybrany do finansowania, wynoszącego 15 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania wniosków oraz:

 • wzory formularzy: RODO, wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu, oświadczenia o stanie przedsiębiorstwa, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium: kryteria-rozwoj-zw.pdf (trzykrajobrazy.pl)
 • LSR, procedury wyboru operacji (Regulamin Rady LGD)

dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” – www.trzykrajobrazy.pl

Załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Pytania prosimy kierować na adres  e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl lub telefonicznie: (58) 306 33 55.

udostępnij ten post